Algemene voorwaarden voor Spiritbyjanine

 

Janine Kruf (healing medium) eigenaar van Spirit by Janine: Reiki en Coaching.

Artikel 1 Definities 

 • Spirit by Janine: als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71503145 en handelend onder: Spiritbyjanine.nl en Spiritacademie.nl en Healingday.nl. Btw-identificatienummer: NL001733574B66.
 • Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Spiritbyjanine, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, healing bijeenkomsten, e-books en coaching(trajecten).
 • Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Bezoek en postadres: warwickstraat 2f Steenbergen 4651 Sx.
E-mail: info@Spiritbyjanine.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag (van 10.00 tot 16.00).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Spiritbyjanine betreffende de deelname aan les programma’s en healings en coaching.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Spiritbyjanine.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Spiritbyjanine en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever.
 2. Bij de aankoop, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de aankoopvoorwaarde van Spiritbyjanine te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Spiritbyjanine en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.
 4. Door Spiritbyjanine gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
 5. Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Spiritbyjanine deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Spiritbyjanine feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

 

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever voor een aankoop heeft het recht deelname aan, of de aankoop voor een product te annuleren.
 2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Spiritbyjanine stuurt bij ontvangst van een annulering een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
 3. De opdrachtgever kan het product kosteloos annuleren binnen 14 dagen na aankoop, doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het programma of healing dag.
 4. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit wordt door Spiritbyjanine het bedrag gerestitueerd onder aftrek van € 15,00 administratiekosten. Bij annulering tot 2 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het aankoopbedrag gerestitueerd, daarna 0%.
 5. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Indien de agenda’s geen ruimte biedt om een gesprek in te halen, kan dit betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
 6. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden emailbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.
 7. Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 1 jaar, kan Spiritbyjanine te allen tijde besluiten om stoppen. Dit wordt dan minimaal twee maanden van tevoren aangekondigd. Het deel van het programma dat door Spiritbyjanine hierdoor niet kan worden geleverd, zal naar rato van het betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de looptijd van het programma.
 8. Het kan voorkomen dat de materialen gedurende de looptijd van het gekochte programma niet meer toegankelijk zijn. Als Spiritbyjanine de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per (bij ons laatst bekende) e-mail adres worden gecommuniceerd. Hiermee is de deelnemer in staat deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor risico van de deelnemer.
 9. Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 5 Annulering, uitstel en weigering door
Spiritbyjanine

 1. Spiritbyjanine heeft het recht tot twee werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Spiritbyjanine voldoende reden aanwezig wordt geacht. Spiritbyjanine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door Spiritbyjanine.
 2. Indien daartoe door Spiritbyjanine voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Spiritbyjanine besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
 3. Bij datumwijziging van een activiteit is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren, of een andere datum overeenkomen.
 4. Spiritbyjanine heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Spiritbyjanine betaalde bedrag.
 5. Bij wanbetaling heeft Spiritbyjanine het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan activiteiten van Spiritbyjanine.
 6. Spiritbyjanine behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever de toegang tot een activiteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Spiritbyjanine neemt van tevoren contact op met deze opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.
 7. Spiritbyjanine is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 8. Spiritbyjanine is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 9. Spiritbyjanine is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Spiritbyjanine na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 10. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Spiritbyjanine vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst houdt voor Spiritbyjanine een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Spiritbyjanine zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spiritbyjanine het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
 3. Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht Spiritbyjanine zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spiritbyjanine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Spiritbyjanine worden verstrekt.

 

Artikel 7 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de activiteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet en email en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Bij langdurige activiteiten heeft Spiritbyjanine het recht een deelnemer om haar moverende redenen niet toe te laten tot een volgend programma. Er bestaat in dat geval voor de opdrachtgever geen recht op restitutie van voorgaande opleiding.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Spiritbyjanine daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Spiritbyjanine zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Spiritbyjanine de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal het Spiritbyjanine geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging door de
opdrachtgever

 1. In geval de opdrachtgever na aanvang van de activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het programma deelneemt, is de opdrachtgever, ongeacht de reden, betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 2. Tussentijdse beëindiging van de activiteit dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van een les (programma) wordt niet gezien als afmelding.

 

Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen van de programma’s staan op de websites van Spiritbyjanine en zijn altijd inclusief btw.
 2. Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan Spiritbyjanine te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op het IBAN rekeningnummer van Spiritbyjanine zoals staat vermeld op de factuur.
 4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
 5. Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Spiritbyjanine te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Spiritbyjanine automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Spiritbyjanine volledige betaling verlangen van de deelnemer.
 7. Je dient te allen tijde op het eerste verzoek van Spiritbyjanine adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Spiritbyjanine reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.
 1. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij Spiritbyjanine.nl.

 

Artikel 11 Incassokosten 

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat Spiritbyjanine vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 12 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Spiritbyjanine op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Spiritbyjanine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Spiritbyjanine niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 3. Spiritbyjanine neemt jouw privacy serieus en zij gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Spiritbyjanine houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Spiritbyjanine verwerkt en met welk doel is te vinden in onze Privacyverklaring.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Spiritbyjanine behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Spiritbyjanine behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. Op de teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de websites bezit Spiritbyjanine de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten van Spiritbyjanine mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Spiritbyjanine hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 14 Overmacht

 1. Spiritbyjanine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spiritbyjanine geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Spiritbyjanine heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Spiritbyjanine haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Spiritbyjanine kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

Artikel 15 Klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan Spiritbyjanine te worden gemeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Spiritbyjanine de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Spiritbyjanine slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 en zijn uitsluitend van toepassing op het Nederlands recht.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Indien Spiritbyjanine aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Spiritbyjanine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Spiritbyjanine is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van haar facturen over te gaan.
 3. Spiritbyjanine is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van de deelnemer en/of derden. De deelnemer vrijwaart Spiritbyjanine voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
 4. Spiritbyjanine is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 5. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag dat de opdrachtgever heeft betaald aan Spiritbyjanine.nl.
 6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Spiritbyjanine voor die schade.
 7. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de deelnemer Spiritbyjanine eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat zij in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
 2. Op overeenkomsten tussen Spiritbyjanine en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 1. Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen de deelnemer en Spiritbyjanine. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Spiritbyjanine zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen de deelnemer en Spiritbyjanine een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.6 overeenkomstig van toepassing.
 4. Indien Spiritbyjanine niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Spiritbyjanine in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Spiritbyjanine is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Spiritbyjanine zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan de deelnemers sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de deelnemers inwerking zodra zij de wijziging hebben ontvangen.
 6. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de websites van Spiritbyjanine en kunnen op verzoek ook per post of e-mail worden toegestuurd.